لایحه جرایم

لایحه مورد نظرتان اینجا نیست؟
لایحه جرایم یعنی لوایحی که برای دفاع در دادگاه‌های مرتبط با جرم و مجازات مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرد. با توجه به اهمیت دفاع موثر در این دادگاه‌ها و دادسراهای مرتبط با آن، باید به صورت جدی به تنظیم یک لایحه کامل، بدون ابهام و موثر فکر کرد.