درباره لایحه ابطال اجراییه و شروط و قوانین مرتبط با آن، در این مقاله بخوانید!

لایحه ابطال اجراییه

نمونه لایحه ابطال اجراییه در مواقعی به دادگاه تقدیم می‌شود که خواهان، ادعا کند که در صدور اجراییه یا عملیات اجرایی، تشریفات قانونی رعایت نشده یا اشتباهاتی رخ داده ‌است. در این‌ صورت خواهان باید خواسته خود را در دادگاه بدوی یا نخستین مطرح کند. دادگاه بدوی به دادگاهی گفته می‌شود که به دعوای اصلی رسیدگی می‌کند و برای آن حکم صادر خواهد کرد.

اجراییه به ورقه‌ای گفته می‌شود که به درخواست کتبی ذی‌نفع (محکوم له) برای اجرای حکم قطعی دادگاه صادر می‌شود. زمانی ‌که حکمی توسط دادگاه صادر می‌شود، نیاز است که آن حکم اجرا شود. یعنی با صدور حکم، همه ‌چیز به پایان نمی‌رسد؛ بلکه لازم است که حکم صادره اجرا شود. شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، (محکوم‌له) می‌تواند از طریق اجراییه از دادگاه تقاضا کند که این حکم را اجرا کند. به اجراییه، برگ اجرایی یا ورقه اجراییه یا برگ لازم‌الاجرا نیز گفته می‌شود. دادگاه نخستین برای صدور اجراییه، به ‌صراحت در قانون صالح به رسیدگی دانسته شده ‌است.

زمانی ‌که اجراییه به درخواست محکوم‌له صادر می‌شود، ممکن است اشتباه یا خطایی در آن وجود داشته باشد یا تشریفات قانونی در آن رعایت نشده باشد. به ‌همین دلیل قانون‌گذار با پیش‌بینی این ‌موضوع، به خوانده این دعوا (محکوم‌علیه) حق داده تا برای ابطال آن درخواست دهد. زمانی‌ که قرار است حکم دادگاه اجرا شود، با صدور اجراییه این ‌موضوع به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود. یعنی مفاد حکم در اجراییه وارد می‌شود. اگر او به این ‌موضوع اعتراض داشته باشد، می‌تواند با تقدیم نمونه لایحه ابطال اجراییه از قاضی تقاضا کند که این اجراییه را باطل کند.

ابتدا در رابطه با لایحه ابطال اجراییه، به این مثال توجه کنید!

به‌ عنوان مثال، شخصی به ‌موجب حکم دادگاه به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان محکوم شده ‌است. به درخواست شخصی که حکم به نفع او صادر شده ‌است، اجراییه صادر می‌شود. در اجرائیه صادره به‌ جای ۱۰۰ میلیون تومان مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به ‌عنوان محکوم‌به ثبت شده ‌است. در این حالت محکوم‌علیه با تقدیم نمونه لایحه ابطال اجراییه و ارائه مدارک مناسب ابطال این اجراییه را از دادگاه درخواست می‌کند.

عملیات اجرایی در لایحه ابطال اجراییه به چه معنا است؟

به رشته اقدامات قانونی که دارای ترتیبات خاص هستند، عملیات اجرایی گفته می‌شود. البته در قانون عملیات اجرایی تعریف ‌نشده و تعریفی که بیان شد، تعریف عرفی آن محسوب می‌شود. عملیات اجرایی بعد از درخواست ذی‌نفع با صدور دستور اجرا از جانب مرجع صالح آغاز می‌شود. پایان عملیات اجرایی با ختم این عملیات و تحویل به صاحب حق یا با انجام حراج صورت می‌گیرد. شخصی که روند عملیات اجرایی را به ضرر خود می‌بیند، می‌تواند نسبت به این عملیات در دادگاه اعتراض کند. برای این کار لازم است که این شخص نمونه لایحه دفاعیه ابطال عملیات اجرایی را تنظیم و به دادگاه تقدیم کند.

به‌ عنوان مثال، اگر شخصی که به پرداخت مالی محکوم ‌شده است فوت کند، محکوم‌به از ماترک او به‌ طرف مقابل پرداخت می‌شود. حال تصور کنید که متوفی زمینی را در همسایگی برادر خود داشته است و به اشتباه مشخصات زمین برادر خود را به ‌عنوان زمین توقیفی می‌نویسد. در این حالت برادر متوفی می‌تواند با تقدیم نمونه لایحه دفاعیه ابطال عملیات اجرایی و ارائه مدارک مناسب، ثابت کند که مشخصات زمین به‌ اشتباه در اجراییه صادر شده است و جزء ماترک متوفی محسوب نمی‌شود. قاضی با توجه به محتوای نمونه لایحه دفاعیه ابطال عملیات اجرایی و بر اساس مدارکی که ارائه‌ شده است، در این ‌مورد تصمیم‌گیری می‌کند.

لایحه ابطال اجراییه چک

در قانون جدید صدور چک ، برای وصول مبلغ آن راهکارهایی پیش‌بینی ‌شده است. دارنده چک می‌تواند از طریق درخواست صدور اجراییه، برای دریافت مبلغ چک اقدام کند. اجراییه برای وصول چک از طریق دادگاه یا اداره ثبت انجام می‌شود.

صدور اجراییه از طریق دادگاه به این صورت است که دارنده چک، گواهی عدم پرداخت که توسط بانک صادر شده است را به دادگاه می‌برد. در صورتی ‌که صحت مدارک او برای دادگاه محرز شود، اجراییه صادر می‌شود.

اجراییه از طریق اداره ثبت نیز به این صورت است که دارنده چک گواهی عدم پرداخت را به این اداره تحویل می‌دهد. اداره ثبت بعد از بررسی مدارک و احراز هویت، اقدام به صدور اجراییه می‌کند و اموال محکوم‌علیه متوقف می‌شود. سپس یک نسخه از اجراییه برای صادرکننده چک ارسال می‌شود. اداره ثبت به این شخص ۱۰ روز فرصت می‌دهد تا برای تادیه مبلغ چک اقدام کند یا مالی را معرفی کند. اگر این شخص به اجراییه توجه نکند یا مالی معرفی نکند، اموال او فروخته می‌شود. سپس از طریق فروش آن‌ها مبلغی معادل مبلغ چک، به دارنده آن پرداخت می‌شود.

توضیحات بیشتر

ابطال اجرائیه چک زمانی تقاضا می‌شود که شخصی مدعی باشد تشریفات عملیات اجرایی رعایت نشده یا طرف مقابل مرتکب جرم شده ‌است. به ‌عنوان مثال، شخصی چکی را بابت تضمین صادر کرده یا نزد طرف مقابل به امانت قرار داده است. طرف مقابل بدون توجه به امانتی یا تضمینی بودن چک، برای آن صدور اجراییه تقاضا می‌کند. در این حالت صادرکننده چک، با مراجعه به دادگاه و تقدیم لایحه ابطال اجراییه چک از قاضی تقاضا می‌کند تا به این‌ موضوع رسیدگی کند.

گاهی ممکن است شخصی چکی را به نام دارنده صادر کند و به ‌جهت اعتماد به‌ طرف مقابل، بدون مراجعه به بانک، مبلغ چک را در چند نوبت به ‌صورت قسطی به دارنده پرداخت کند. دارنده چک بدون توجه به این ‌موضوع، برای چکی که در اختیار دارد، صدور اجراییه را تقاضا می‌کند. در این حالت صاحب حساب با مراجعه به دادگاه و تقدیم لایحه ابطال اجراییه چک از قاضی تقاضا می‌کند تا اجراییه را باطل کند. اگر صحت اظهارات او برای دادگاه احراز شود، قاضی به ابطال اجرائیه چک رای خواهد داد.

کاربرد نمونه لایحه ابطال اجراییه

گاهی ممکن است محکوم‌علیه یا شخص ثالثی به موجب صدور اجراییه متحمل ضرر و زیان شوند. اگر محکوم‌علیه مدعی باشد که در مفاد حکم اشتباهی صورت‌ گرفته است، می‌تواند ابطال اجراییه را از طریق دادگاه پیگیری کند. برای این کار لازم است که با مراجعه به دادگاه و تقدیم نمونه لایحه ابطال اجراییه خواسته خود را مطرح کند. به‌ عنوان مثال، مردی که به پرداخت نفقه یا مهریه همسرش محکوم شده، موظف است تا این حق همسرش را به او پرداخت کند. در این حالت زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای صدور اجراییه را مطرح کند. با صدور اجراییه این موضوع به مرد ابلاغ می‌شود. اگر مرد نسبت به اجراییه اعتراضی داشته باشد یا مندرجات آن را نپذیرد، به دادگاه مراجعه می‌کند.

فرض کنید شخصی به دیگری بدهکار است. طلبکار با مراجعه به دادگاه الزام او را به تادیه تعهد مالی تقاضا می‌کند. در نهایت دادگاه به الزام خوانده بابت تادیه طلب خواهان رای می‌دهد. بعد از آن خواهان با مراجعه به دادگاه برای اجرای این حکم، صدور اجراییه را تقاضا می‌کند. در مقابل خوانده این دعوا اگر نسبت به این اجراییه اعتراضی داشته باشد، می‌تواند با تقدیم نمونه لایحه ابطال اجراییه و ارائه مدارک ثابت کند که بدهی خود را پرداخت کرده، یا اینکه میزان بدهی اصلی کمتر ‌از مبلغی بوده که در اجراییه ثبت شده ‌است.

چه زمانی نمونه لایحه ابطال اجراییه تنظیم می‌شود؟

زمانی ‌که شخصی خواهان ابطال اجراییه باشد، با مراجعه به دادگاه و تقدیم نمونه لایحه ابطال اجراییه ، از قاضی تقاضا می‌کند تا به خواسته او رسیدگی کند. به ‌عنوان مثال، شخصی با حکم دادگاه به جبران خسارات و ضرر و زیان وارده به‌ طرف مقابل محکوم شده ‌است. در این حالت اگر محکوم‌له صدور اجراییه را از دادگاه تقاضا کند، یک نسخه از این اجراییه برای محکوم‌علیه ارسال می‌شود. در صورتی ‌که محکوم‌علیه به مندرجات اجراییه اعتراض داشته باشد یا متوجه شود که مشخصات خود یا طرف مقابل به‌ صورت اشتباه وارد شده‌ است، می‌تواند ابطال آن را از طریق دادگاه درخواست کند.

پیشنهاد می‌کنیم:

اگر تمایل دارید دعوای ابطال اجراییه را در دادگاه مطرح کنید و برای آن لایحه‌‌ای ارائه دهید، پیشنهاد می‌کنیم حتما تمام موارد و مراحل را با مشاور حقوقی یا یک وکیل مجرب هماهنگ کنید. برای هماهنگی این موارد، می‌توانید از خدماتی مانند مشاور حقوقی تلفنی و همچنین خدمات تنظیم لایحه اختصاصی بهره ببرید.

گفتگو با مشاور حقوقی به شما کمک می‌کند تا نسبت به قوانین و قواعدی که برای این دعوی در نظر گرفته شده است، آگاهی و اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشید تا با استفاده از مدارک مرتبط‌تر و بیان موارد مهم، برای رسیدگی به این دعوی یک لایحه قوی تهیه کنید. همچنین با انجام این مذاکرات و دریافت مشاوره، می‌توانید ابهامات ذهنی یا سوالات حقوقی خود را نیز پاسخ دهید.

ثبت نظر یا سوال