جرم تقاضای ثبت ملک غیر چه نوع جرمی است؟ + بررسی ارکان تحقق جرم ثبت ملک غیر بنام خود

ثبت ملک غیر

جرم ثبت ملک غیر زمانی رخ می‌دهد که فردی بدون رضایت و اطلاع مالک، ملک او را به نام خودش ثبت می‌کند. این جرم توسط افرادی صورت می‌گیرد که در ملک مورد نظر به‌ عنوان امین تصرف دارند. برای مثال فردی که ملکی را به ‌صورت اجاره یا برای انتفاع موقت در اختیار دارد، آن را به‌ عنوان ملک خودش در اداره ثبت معرفی و سپس برای ثبت ملک به نام خود اقدام می‌کند. این اقدامات مطابق قانون قابل مجازات هستند.

مطابق قانون، همین ‌که فردی برای ثبت ملک غیر به نام خودش تقاضا دهد، کلاهبر‌داری ثبتی شکل می‌گیرد. صرف این تقاضا در اداره‌ ثبت، کلاهبرداری محسوب می‌شود. یعنی این اقدام مشمول شروع به جرم یا موارد مانند آن نیست. این اقدام کلاهبرداری تام محسوب می‌شود و مجازات حبس و جزای نقدی را برای مرتکب به ‌دنبال دارد.

شخصی مغازه‌ای را برای انتفاع در اختیار دیگری قرار می‌دهد. او با طرف مقابل توافق می‌کند تا وقتی زنده است در آن مغازه فعالیت داشته باشد. شخصی که این مغازه را در اختیار دارد، بدون توجه به این توافقات برای ثبت آن به نام خودش اقدام می‌کند. این شخص در این حالت مرتکب ثبت ملک غیر شده‌ است. مطابق قانون، مرتکب به مجازات ثبت ملک غیر محکوم خواهد شد.

آیا جرم ثبت ملک غیر بنام خود از طرف وراث قابل تحقق است؟

در پاسخ به این سوال که آیا جرم ثبت ملک غیر بنام خود از طرف وراث قابل تحقق است، باید بگوییم بله. این احتمال وجود دارد که فردی قبل ‌از فوت خود، ملکی را بدون سند، به شخص دیگری فروخته باشد. یعنی مالکیت آن را به دیگری انتقال دهد. در این شرایط فردی که خانه را خریده است، به ‌عنوان مالک آن محسوب می‌شود.

پس ‌از مدتی این فروشنده فوت می‌کند و مالک جدید خانه نیز، به شهر دیگری مهاجرت می‌کند. وارث متوفی با علم و آگاهی از فروش خانه توسط متوفی در زمان حیات او، برای ثبت آن ملک به نام خود اقدام می‌کنند. در این شرایط آن‌ها مرتکب جرم ثبت ملک غیر خواهند شد.

جرم تقاضای ثبت ملک غیر چه نوع جرمی است؟

زمانی ‌که شخصی نسبت ‌به ملکی امین باشد و برای ثبت مالکیت آن به نام خود اقدام کند، به مجازات تقاضای ثبت ملک غیر محکوم خواهد شد.

مطابق ماده ۱۰۷ قانون ثبت ، جرم ثبت ملک غیر به عنوان کلاهبرداری ثبتی محسوب می‌شود. بر اساس ماده ۱۰۵ این قانون اگر شخصی برای ثبت ملکی که قبلاً آن را به دیگری انتقال داده یا به هر نحوی از او سلب مالکیت شده ‌است اقدام کند، کلاهبردار محسوب می‌شود.

در صورتی ‌که این شخص در زمان تقاضا مالک باشد ولی در زمان دریافت سند، دیگر مالک نباشد و برای آن ملک سند مالکیت بگیرد، مرتکب این عمل غیر قانونی شده است و قابل مجازات خواهد بود. چنانچه این شخص بعد از اخطار اداره ثبت برای تصدیق مالکیت طرف مقابل حاضر نشود، مستحق مجازات ‌است.

فرض کنید شخصی برای ثبت خانه‌ای به نام خود اقدام می‌کند و تا قبل ‌از اینکه موعد ثبت آن برسد، این خانه را به شخص دیگری منتقل می‌کند. سپس با دریافت اخطار اداره ثبت، برای تصدیق انتقال آن به مالک جدید به این اداره مراجعه نمی‌کند. این اقدام او به‌ عنوان مصداق جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود.

مطابق ماده ۱۰۹ این قانون، اگر شخصی نسبت ‌به ملکی که در تصرف دیگری بوده است، خودش را متصرف بداند و برای آن تقاضای ثبت کند، کلاهبردار است.

مجازات تقاضای ثبت ملک غیر در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، مجازات این جرم بیان شده ‌است. فردی که برای ثبت به ملک متعلق به دیگری تقاضا دهد، به حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ارکان جرم ثبت ملک غیر بنام خود

جرم ثبت ملک غیر دارای ۳ رکن مادی، معنوی و قانونی است. هر کدام از این ارکان را در ادامه توضیح می‌دهیم و تاثیر آن در تحقق جرم را بررسی می‌کنیم:

رکن قانونی جرم ثبت ملک غیر

مطابق ماده ۱۰۷ قانون ثبت، جرم ثبت ملک غیر بنام خود تعریف ‌شده و به‌ عنوان کلاهبردار قابل مجازات است. مطابق این ماده، شخصی که ملک دیگری را به نام خود ثبت کند یا برای آن تقاضا دهد، کلاهبردار است. یعنی مجازات کلاهبرداری بر او اجرا می‌شود.

مجازات کلاهبرداری در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، مطرح ‌شده است. پس این ماده نیز یکی دیگر از اجزای رکن قانونی این جرم محسوب می‌شود.

رکن مادی لازم برای انجام جرم ثبت ملک غیر

به اقدامات مرتکب برای انجام جرم، رکن مادی گفته می‌شود. شخصی که به ‌عنوان امین با ملک رابطه امانی دارد، برای ثبت آن به نام خودش اقدام می‌کند. این مورد یکی از اقداماتی است که رکن مادی این جرم محسوب می‌شود.

در شرایطی هم ممکن است فردی که قبلاً مالک بوده و به هر نحوی از او سلب مالکیت شده ‌است، برای ثبت ملک غیر به نام خودش درخواست دهد. این مورد نیز عنصر مادی این جرم است.

گاهی افرادی که به‌ عنوان امین ملک را در اختیار دارند، با اقدامات خود به فرد ثالثی کمک می‌کنند تا این ملک را به نام خود ثبت کند. این مورد نیز یکی از جنبه‌های رکن مادی این جرم محسوب می‌شود.

رکن معنوی و اهمیت وجود آن در تحقق جرم ثبت ملک غیر

جرم ثبت ملک غیر به نام خود از جرایم عمدی محسوب می‌شود. برای تحقق این جرم سوءنیت و قصد مجرمانه نیاز است. یعنی فردی که ملک را به امانت در اختیار دارد، با علم و آگاهی نسبت ‌به غیر قانونی بودن ثبت آن به نام خود، این اقدام را انجام می‌دهد.

برای تحقق این جرم، سوء نیت و قصد مجرمانه نیاز است یعنی فردی که ملک را به امانت در اختیار دارد، با علم و آگاهی نسبت ‌به غیر قانونی بودن ثبت آن به نام خود، این اقدام را انجام می‌دهد.

به این مثال توجه کنید!

فرض کنید فردی که مالک ملکی بوده‌ است، بعد از مدتی از او سلب مالکیت می‌شود. او با آگاهی از غیر قانونی بودن ثبت این ملک به نام خود، برای ثبت آن اقدام می‌کند. این مورد نیز با علم و آگاهی مرتکب صورت می‌گیرد. او با این اقدام موجب ورود ضرر مالی به صاحب اصلی ملک می‌شود. این موضوع سوء نیت مجرم را برای ارتکاب این جرم دربر دارد.

سوء نیت به معنی آن است که مرتکب با هدف ضرر رساندن به شخص خاصی این اقدامات را انجام دهد. وقتی امین ملک متعلق به دیگری را به نام خود ثبت می‌کند یا برای آن تقاضا می‌دهد، این اقدام با سوء نیت او نسبت‌ به مالک همراه خواهد بود. بعد از تحقق این جرم و وجود تمام ارکان آن، لازم است که این عمل مجرمانه در محاکم قضایی و دادگاه پیگیری شود.

شرایط تبانی در خصوص این جرم به چه صورت است؟

در ماده ۱۰۸ قانون ثبت در مورد یکی دیگر از جنبه‌های تحقق این جرم صحبت شده ‌است. شخصی ملکی را به ‌عنوان اجاره یا انتفاع یا به‌ صورت امانت در اختیار دارد. او خودش برای ثبت ملک به نام خود اقدام نمی‌کند ولی با تبانی یا خیانت او این ملک به نام شخص دیگری ثبت می‌شود. در این شرایط جرم ثبت ملک غیر محقق خواهد شد.

متصرف این ملک و شخصی که ملک به نام او ثبت شده ‌است، هر دو به ‌عنوان مجرم اصلی به مجازات ثبت ملک غیر محکوم خواهند شد. آن‌ها به ‌صورت تضامنی مسئول پرداخت خسارات مالک هستند.

فرض کنید شخصی به عنوان مستاجر در یک باغ سکونت دارد. او با شناختی که از مالک و باغ مورد نظر دارد، اطلاعات فراوانی را در این زمینه کسب می‌کند. مستاجر با برادر خود تبانی می‌کنند تا برادر، این باغ را به نام خود ثبت کند. در واقع مستاجر این جرم را تسهیل کرده و به برادرش برای انجام این اقدام غیر قانونی کمک کرده است. این اقدام او از مصادیق ثبت ملک غیر است و در قانون به عنوان کلاهبرداری ثبتی شناخته می‌شود.

در این حالت مستاجر و برادر او به عنوان مجرم قابل مجازات هستند. علاوه براین، باید به صورت تضامنی هر خسارتی که به مالک وارد شده است را جبران کنند. مسئولیت تضامنی به معنای آن است که هر دو نفر به یک اندازه ضامن جبران خسارت هستند و مالک می‌تواند خسارت خود را از هر کدام از آن‌ها مطالبه کند.

خدمات ما در زمینه این جرم

آگاهی از اطلاعات حقوق ثبت و حقوق جزا برای پیگیری این جرم لازم است. چنانچه قصد دارید پرونده مربوط به ثبت ملک غیر را پیگیری کنید، می‌توانید سوالات خود را از کارشناسان ما بپرسید. برای این کار لازم است سفارش خود را جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی ثبت کنید. کارشناسان مجموعه احتراما در اولین فرصت با شما ارتباط می‌گیرند.

در زمان دادرسی می‌توانید یک لایحه به دادگاه ارائه دهید. کارشناسان مجموعه احتراما تنظیم لایحه مورد نظر شما را به صورت تخصصی و مطابق با قوانین روز کشور انجام خواهند داد.

ثبت نظر یا سوال