دادگاه نخستین

دادگاه نخستین یکی از دادگاه‌های بسیار مهم کشور است که تمام رسیدگی‌ها ابتدا در آن دادگاه انجام می‌شود. ما در این بخش از مجله حقوقی درباره این دادگاه صحبت کرده‌ایم.